STAVEBNÍ A NÁKLADOVÝ DOZOR

V rámci výkonu technického a nákladového dozoru se zabezpečuje zejména:

 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení

 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku

 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

 • péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby

 • projednání dodatků a změn projektu

 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi

 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

 • v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti

 • spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

 • spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

 • sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

 • sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

 • uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

 • hlášení archeologických nálezů

 • spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

 • kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí

 • kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí

 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí

 • kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

 • kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem

 • zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. Č. 200/1994 Sb.).

Stavební dozor, inženýrské činnost |  Inženýrská činnost |  Stavební dozor |  Inženýrská činnost, stavební dozor Třebíč, Vysočina |  ING. Systém Třebíč, Vysočina |  Světlovody, tubusové světlovody